تبلیغات
توصیه های اخلاقی و معنوی - توصیه های اخلاقی و معنوی و دستورالعمل برای تزكیه نفس از آیت الله آقا نجفی(ره)

توصیه های اخلاقی و معنوی
 
دستورالعمل برای سیر و سلوك الی الله و تزكیه نفس

به ادامه مطلب مراجعه شود

به نام خدا و به یارى او. حمد و سپاس او راسزد . درود بى پایان و سلام پى درپى بر بهترین آفریدگان خدا محمد صلى الله علیه و آله و فرزندان پاك و معصوم او باد

.از: محمدتقى بنده اى كه به رحمت بى انتهاى بى نیاز مطلق سر تاپا نیازمنداست .

به : محضر دانشمندنى كه دانشهایش را با عمل بدانها عینیت مى بخشد. اما بعد برادرم ! ترا به تقوا و كشیك نفس سفارش مى كنم زیرا تقوا راه نجات و عامل  رستگارى است . هیچ كارى بدون تقوا پذیرفته درگاه ربونى نشود  .

تقوا را پلكانى بسیار و منزلگاههاى والایى است كه جز: یكتاپرستان مخلص محو شدگان در حق، پیروزمندان برهواهاى نفسانى و شایستگان درگاه الهى بدان نرسند.

سكوى پرش به آن مقامات و درجات : توكل  به حق  وگسستن از غیر او؛ پیوستن به حق و فروتنى در راه خدا و در برابر خداست بگونه اى كه نفس خود را نبیند مقامات او را نگیرد و کسب  موقعیت  نزد مردم را به چیزى نینگارد؛ خاستگاه بدیها را خود بداند و همه خوبیها و نیكوییها را تفضل حق شمارد  .

آگاه باش ! خدا را بندگانى است كه به مقام ولایت رسیده اند آنان بهشتیان را در بهشت جاودان می بینند و دوزخیان را به دوزخ در شكنجه . گویا صحیفه عرش ربوبى را نظاره مى كنند در حالى كه بساط حسابرسى بر پا و خلایق براى محاسبه محشور شده اند .

ولى خدارا مى نگرند در حالى كه طومار آسمانها در جانب راست اوست یعنى صحیفه اعمال بشراز آدم تا پایان عالم نزداوست و با نور الهى اش قیامت را سود مى رساند و در مواقف وایستگاههاى حسابرسى : میزان و صراط ایستاده است بهشتیان را به بهشت و جهنمیان را به دوزخ رهنمون مى كند. آنان به عین الیقین و حق الیقین 12 نداى : [ الملك یومئذ لله] [ كل شیى هالك الاوجهه] و[ كان الله و لم یكن معه شیى] را مى شنوند در همین دنیا تماشاگراین حقایق اند .

آنان سیطره مطلق[ واحد] [ احد] حق را بر همه هستى با چشم دل یافته اند جز به او تمسك نجویند. و جزازاو واهمه نكنند و آغاز و فرجام خود و همه هستى را جز به او نبینند. آنان بى آزار پاك نفس و سبك خواسته اند.

مدتى كوتاه بر رنجهاى دنیا بردبارى و پایدارى ورزند و راحتى طولانى روز واپسین را به دست آورند.

در سكوت شب با عزمى پولادین در پیشگاه خدا نیایشگرانند. سیلاب اشك از خوف پروردگار بر گونه هایشان جارى است . با خداى خود عشق كرده و در رهایى جانهایشان از غیر حق نستوه اند.

ولى در روز عالمانى بردبار و خوبانى خدا مدارند و خشیت الهى بسان تیر پیكان لاغرشان كرده است . وقتى به آنان نگاه كنند پندارند رنجور و بیمارند در حالى كه از كمال صحت و سلامت برخوردارند. آنان را به تشویق در گفتار و جنون مهم كنند. بى گمان ترس از دوزخ و عذابهاى آن آنان را پریشان و به خود مشغول كرده است .

بدان ! بزرگترین و بایسته ترین كار براى سالك چنگ زدن به عنایت پیامبراسلام واهل بیت پاك او علیهم السلام و جلب شفاعت آنان است .

ما گرفتار دورانى هستیم كه نادانیها بسیاراست و براهین روشن و كتابهاى هدایت بى بهاست . گناه و جهالت براهل آن حاكم شده و ستم و تجاوز بر آن استیلا یافته است .

 آنان چونان ستارگان وقتى یكى از دیده پنهان شود دیگرى بدرخشد. آنان خورشید ظلمت زا ،آموزگاران اهل تقوا و حجتهاى خدا بر آفریدگانند و نیكوترین دعوت ویژه آنان است .

فروغ همه انوار و آشكاركننده و به فعلیت رساننده استعدادها و نتیجه هایند.از پرتو نور آنان هستى پیدا شده است و به بركت وجود آنان استعدادها به فعلیت رسد و موجودات بار و نتیجه دهد.

گنجینه اسرار حق اند. هر آغاز گشایش و فرجامى به بركت وجود مبارك آنهاست مبادا! كه ازاین انوار مقدس غافل شوى واز فیض كامل و همه گیر آنان محروم گردى .از رحمت پردامنه آنان نامید مباش . زندگى و خط مشى آنان راالگوى خویش كن بى گمان آنان بهترین الگو و پیشوایند.

به دنیا چونان بى رغبتان و رویگردانان بنگر. بى تردید دنیا ساكنان و وطن گزینان خود را به زودى رها مى كند. شادیهاى آن آمیخته بااندوه است و صلابت و نیروى مردانشان با ناتوانى و سستى قرین .

متاعهاى چشم گیر و شگفت آور دنیا فریبت ندهد زیرا آدمى جز كفنى از آنها نخواهد برد.

رحمت خدا بر كسى كه اندیشه کند و عبرت گیرد پند آموزد و دل آگاه گردد آنچه از دنیا كه نماى هستى دارد دیرى نپاید و نمود اندكى كه از آخرت دراین دنیا مى بینى ازلى و جاودان بماند زیرا هر چه به شمارش در آید ماندگار نیست . آخرتى را كه انتظار مى برید به زودى مى رسد و آنچه روى گردانى  بسیار نزدیك است . رحمت خدا بر كسى كه جایگاه واندازه خویش شناسد و پااز گلیم خود بیرون ننهد. در نادانى و جهالت مرد همین بس كه اندازه خویش نشناسد. دانشمند واقعى كسى است كه اندازه وارزش خود شناسد و پااز قلمرو وجودى وارزشى خود بیرون نگذارد راه سالكان پوید و در صراط مستقیم گام بردارد.

آگاه باش ! بدترین افراد كسى است كه خداونداو را به خود وانهد واو از راه میانه منحرف شده و بى راهنما به حركت خودادامه دهد. چون او را به دنیا و متاع آن خوانند آغوش گشاید و درانجام كارهاى آخرت كسل و بى حال باشد.

دریغا ما در زمانى زندگى مى كنیم كه معارف دین و معالم هدایت كهنه و فراموش شده است . تنها مخلصان و سرسپردگان به حق دراین روزگار نجات یابند مردانى كه در عین شناخت دقیق مردم و حضور در جوامع ناشناخته و گمنام اند آنان چراغ فروزان هدایت و تابلو راهنماى سالكان اند.

آگاه باش . همانا خدا سنت مجازات زودرس را در دنیااز شما برداشته است ولى سنت[ ابتلاء] و آزمایش برپاست چنانچه خداى سبحان فرمود:[ ان فى ذلك لایات وان كنا لمبتلین ].

ما گرفتار دورانى هستیم كه نادانیها بسیاراست و براهین روشن و كتابهاى هدایت بى بهاست . گناه و جهالت براهل آن حاكم شده و ستم و تجاوز بر آن استیلا یافته است .

ستم و تجاوز به دست كوردلان حقایق ناشنوان و گنگان دراظهار حق بسیار شده است . داروى درد خود رااز پایگاههاى غفلت و بى خودى و جایگاههاى حیرت و سرگردانى مى جویند. به نور حكمت ره نمى جویند و با حقایق معرفت بینا و بصیر نمى گردند. بینشهاى والا را بكار نمى گیرند واز نور علم و هدایت فیض نمى برند. چون نشانه اى روشن ببینندانكار آن كنند و در مواجهه با حقایق هتك آن كنند واگر با علم قاطعى روبرو شوند خود را به نادانى زده واز آن روى گردانند. آنان در آن وادى ظلمت و حیرت چونان چهار پایان اهلى و بسان سنگ خارند. دلهایشان همانند تخته سنگ بلكه از جهت قساوت و حق ناپذیرى سخت تر است.

مردمش همچون گرگان سردمداران آن چونان درندگان نیازمندان آن مردگان و قشر متوسط جامعه چپاول شدگاند .

راستى و صداقت كاستى پذیرفته است . دروغ فراوان شده است . در دل بر یكدیگر كینه و خصومت برند و در زبان اظهار دوستى و محبت كنند. به خدا پناه مى برم ازاین مردمى كه پندهاى رسا سودشان ندهد و حجتهاى قاطع گویاشان نسازد نشانه هاى رونش پرچمهاى راهنما و براهین كامل هدایتشان نگرداند.

اموراعتباریه جانمایه جامعه شده است . حقایق در حال فرسایش است . سینه ها و قلبهااز دریافت معانى بلند ناتوان و گنجایش بهره ورى از فیوضات الهى دلیلهاى روشن و معانى بلند رااز دست داده اند.

خداى را خداى را بر مواظبت اخلاقیات چه آن راه آخرت شما وسكوى رسیدن به معارف است .

خداى را خداى را براقامه نماز آن ستون دین شماست . خداى را خداى را در مراعات حقوق پدر و مادر زیرا مراعات آن بر شما واجب و فریضه است .

خداى را خداى را برانجام همه واجبات و گریزاز همه گناهها و تباهیها. زندگى چند روزه دیا فریبتان ندهد. روزى او بهتر و جاودانه است .

والسلام خیر ختام كتبه العبدالعاصى محمدتقى


منبع مجله حوزه شماره 36

تنظیم رضایی  گروه حوزه علمیه

طبقه بندی: دستور العمل های آیت الله آقانجفی، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1389 توسط عبدالله
تمامی حقوق مطالب برای توصیه های اخلاقی و معنوی محفوظ می باشد